• język migowy
 • BIP
Strona główna/Aktualności/Regulamin XI edycji powiatowego konkursu plastycznego pod (..)

Regulamin XI edycji powiatowego konkursu plastycznego pod patronatem Starosty Kępińskiego

2 Września 2021

REGULAMIN XI EDYCJI POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO POD PATRONATEM STAROSTY KĘPIŃSKIEGO

Ilustracja do biografii lub twórczości jednego z patronów roku 2021 „Panteon sław - patroni 2021 roku”

Organizatorzy konkursu:

Biblioteki szkół ponadpodstawowych powiatu kępińskiego i kępińska filia PBP Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w Kaliszu, zwani dalej w skrócie Organizatorzy. Konkurs „Panteon sław - patroni 2021 roku” zwany dalej Konkursem.

Cele konkursu:

 • uświetnienie roku 2021 pod patronatem Stanisława Lema, Cypriana Kamila Norwida, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Tadeusza Różewicza, Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
 • kształtowanie etycznych postaw wśród młodzieży,
 • propagowanie i rozwijanie czytelnictwa wśród młodzieży,
 • zaprezentowanie i rozwijanie talentów plastycznych uczniów,
 • integracja środowiska nauczycielskiego w powiecie kępińskim podczas organizacji Konkursu, gali, wystawy.

Zadanie konkursowe:

Konkurs na ilustrację do biografii lub twórczości jednego z patronów roku 2021 pt. „Panteon sław - patroni 2021 roku” edycja XI przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadpodstawowych z powiatu kępińskiego.

Zadaniem konkursowym jest zaprojektowanie i wykonanie ilustracji do biografii lub twórczości jednego z patronów roku 2021.

Praca powinna zawierać:

 • imię i nazwisko autora projektu,
 • nazwę szkoły,
 • źródło inspiracji (tytuł i autor dzieła lub biografii),
 • oświadczenie o samodzielności wykonania projektu i pracy, podpisane przez pełnoletniego uczestnika lub w przypadku uczestnika niepełnoletniego - opiekuna prawnego (Załącznik nr 1),
 • wyrażenie zgody na upublicznienie danych (Załącznik nr 2).

Warunki uczestnictwa w Konkursie:

 • W konkursie mogą uczestniczyć wszyscy uczniowie danej szkoły.
 • Praca konkursowa nie może naruszać praw autorskich osób trzecich.
 • Technika wykonania pracy dowolna (malarstwo, rysunek, grafika komputerowa itp.).
 • Format dowolny (min. A4).
 • Każdy Uczestnik może zgłosić do Konkursu maksymalnie 3 prace.
 • Prace wykonane techniką komputerową mają być zapisane w formacie PDF lub JPG
  i wydrukowane. Do finalnego pliku należy dołączyć pliki źródłowe na nośnikach: CD lub DVD.
 • Prace konkursowe należy dostarczyć w terminie do 2 listopada 2021 roku do biblioteki szkolnej, w przypadku zawieszenia zajęć prace należy złożyć w formie elektronicznej (pdf lub jpg) wraz ze skanem podpisanych oświadczeń stanowiących załączniki do regulaminu.
 • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi na przełomie listopada i grudnia 2021 roku.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo podania do publicznej wiadomości imion i nazwisk, a także wizerunków uczestników Konkursu.
 • Dostarczenie formularza zgłoszeniowego równoznaczne jest z akceptacją Regulaminu Konkursu.
 • W przypadku zawieszenia zajęć w związku z sytuacją epidemiczną, gala konkursowa będzie miała formę materiału filmowego online. Nagranie zostanie udostępnione na stronie internetowej Książnicy.

Kryteria oceny prac konkursowych:

 • Oceny prac dokona Jury powołane przez organizatorów.
 • Komisja Jury nie może liczyć mniej niż 3 członków.
 • Prace będą oceniane w oparciu o następujące kryteria: zgodność pracy z tematem, kreatywność i innowacyjność w podejściu do tematu, ogólne wrażenie estetyczne.
 • Jury sporządza listę ocenionych prac do której dołączone zostają: karty uczestnika, karta oceny pracy.
 • Komisja Jury dokona oceny prac do 19 listopada 2021 r.

Zasady przyznawania nagród:

 • Wyróżnione prace zostaną nagrodzone. O sposobie podziału nagród zdecyduje Jury Konkursu.
 • Główne nagrody zostaną ufundowane przez Rady Rodziców poszczególnych szkół ponadpodstawowych powiatu kępińskiego.

 Postanowienia końcowe:

 • Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Jury Konkursu.
 • Przewiduje się zorganizowanie wystawy prac konkursowych.
 • Istnieje możliwość odebrania prac po gali, jednak organizatorzy nie odpowiadają za uszkodzenia.

Plakat XI edycji konkursu plastycznego

 

do góry