• język migowy
Strona główna/BIP/Statut i regulaminy

Statut i regulaminy

Forma organizacyjno-prawna lub status

Podstawa prawna działania to ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) i przepisami wykonawczymi.

Organem prowadzącym szkołę jest Powiat Kępiński.

Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty.

Przedmiot działalności i kompetencje:

Szkoła kształci w cyklu czteroletnim, na podbudowie programowej szkoły podstawowej, w oddziałach, dla których dyrektor, w porozumieniu z radą pedagogiczną, radą szkoły i samorządem uczniowskim, wyznacza od dnia rozpoczęcia przez uczniów etapu edukacyjnego od 2 do 4 przedmiotów ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym, z uwzględnieniem zainteresowań uczniów oraz możliwości organizacyjnych, kadrowych i finansowych szkoły.

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r.(Dz. U. z 2022r., poz.2230, Dz. U. z 2023r., poz. 2005 z późniejszymi zmianami) oraz w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie w zakresie dotyczącym czteroletniego liceum ogólnokształcącego.

Działalność edukacyjna szkoły określona jest poprzez:

 • „Szkolny zestaw programów nauczania”, który, uwzględniając wymiar wychowawczy, obejmuje całą działalność szkoły z punktu widzenia dydaktycznego,
 • „Program wychowawczy szkoły”, który opisuje w sposób całościowy wszystkie treści oraz działania o charakterze wychowawczym i jest realizowany przez wszystkich nauczycieli,
 • „Szkolny program profilaktyki”, dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, opisujący w sposób całościowy wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli oraz rodziców.

Zasady funkcjonowania:

Organami szkoły są:

 • dyrektor szkoły,
 • rada pedagogiczna,
 • rada szkoły.
 • rada rodziców,
 • samorząd uczniowski,

Arkusz organizacji liceum zawiera:

 • liczbę pracowników liceum, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze,
 • liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę,
 • liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli,
 • liczbę nauczycieli, w podziale na stopnie awansu zawodowego, przystępujących do postępowań kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych w roku szkolnym, którego dotyczy dany arkusz organizacyjny, oraz terminy złożenia przez nauczycieli wniosków o podjęcie tych postępowań.

Regulaminy wewnętrzne szkoły:

 • "Regulamin działalności Rady Pedagogicznej”,
 • „Regulamin Rady Rodziców”,
 • „Regulamin działalności Samorządu Uczniowskiego”,
 • „Regulamin Rady Szkoły”,
 • „Regulamin wycieczek”,
 • „Regulamin dyżurów nauczycielskich”.
 • „Regulamin pracy Szkolnej Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej”,
 • „Regulamin pracy”,
 • „ Regulamin wynagradzania”,
 • „Regulamin premiowania pracowników administracyjno - obsługowych”,
 • „Regulaminy przyznawania nagród i dodatku motywacyjnego,
 • „Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
Kategoria: Powiązane pliki [2]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Statut i regulaminy
doc 2022-10-11 STATUT LO 2021.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 623
STATUT LO 2021.doc 472.5KB -
pdf 2022-01-18 Regulamin wynajmowania sali gimnastycznej.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 781
Regulamin wynajmowania sali gimnastycznej.pdf 1.44MB zobacz

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Liceum Ogólnokształcące w Kępnie
Pierwsza publikacja
IntraCOM.pl Katowice 2021-03-02 08:52
Aktualizacja publikacji
Zalesińska Karina 2023-11-03 14:49
Wytworzenie publikacji
Dyrektor LO1 2023-11-03 14:49
Zatwierdzenie
Dyrektor LO1 2023-11-03 14:49
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry