• język migowy
 • BIP
Strona główna/Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. mjra Henryka Sucharskiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Liceum Ogólnokształcącego Nr I

Data publikacji strony internetowej: .
Data ostatniej istotnej aktualizacji: .

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Powody wyłaczeń:

 • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r.,
 • treści prezentowane w intranecie lub ekstranecie, opublikowane przed dniem 23 września 2019 r. i niepoddawane od tego czasu przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo zmianie sposobu publikowania informacji.

Elementy niedostępne

 • Wybrane pliki do pobrania występują w postaci skanów,
 • informacje opublikowane w zewnętrznych kanałach mediowych np. facebook nie są w pełni dostępne cyfrowo,
 • materiały audiowizualne nie posiadają transkrypcji tekstowych,

Oświadczenie sporządzono dnia:
Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Agencja Interaktywna IntraCOM.pl S.C.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

W ramach strony dostępne jest również menu wspomagające dostępność cyfrową, uruchamiane w pierwszej kolejności pod klawiszem tabulacji (Tabulator) po odświeżeniu strony. Pozwala na szybkie przejście do następujących sekcji strony:

 • Przejdź do głównego menu (Skrót klawiaturowy: ALT + 0)
 • Przejdź do treści (Skrót klawiaturowy: ALT + 1)
 • Przejdź do mapy strony (Skrót klawiaturowy: ALT + 2)
 • Przejdź do panelu WCAG (Skrót klawiaturowy: ALT + 3)
 • Przejdź do wyszukiwarki (Skrót klawiaturowy: ALT + 4)

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Danuta Stefańska, stefanska@lokepno.com.pl.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 607 457 921. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. mjra Henryka Sucharskiego

ul. Dąbrowskiego 3, 63-600 Kępno

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Do budynku szkoły prowadzi 6 wejść:

 • główne - wejście od ulicy Dąbrowskiego, drzwi dwuskrzydłowe, nie jest zaopatrzone w podjazd. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Ewakuacyjne.
 • boczne 1 - wejście od ulicy Dąbrowskiego, drzwi pojedyncze. Dostępne tylko dla pracowników obsługi, ewakuacyjne.
 • boczne 2 - wejście od ulicy Gimnazjalnej, strona południowa, drzwi pojedyncze, prowadzą do izolatorium na półparterze.
 • boczne 3 - wejście od ulicy Gimnazjalnej, strona południowa, drzwi dwuskrzydłowe prowadzą na parter szkoły, ewakuacyjne.
 • boczne 4 - wejście od ulicy Gimnazjalnej, strona południowa, drzwi pojedyncze prowadzą na parter szkoły. Ewakuacyjne.
 • boczne 5 - wejście od ulicy Gimnazjalnej, strona południowa, drzwi pojedyncze prowadzą schodami do piwnicy szkoły. Dostępne tylko dla pracowników obsługi, ewakuacyjne.

Do hali prowadzi 5 wejść:

 • główne - wejście od ulicy Gimnazjalnej, strona zachodnia. Podwójne dwuskrzydłowe drzwi wyposażone w dźwignię antypaniczną na skrzydłach czynnych. Dodatkowo platforma przyschodowa (postój górny i postój dolny). Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Ewakuacyjne.
 • boczne 1 - wejście od ulicy Dąbrowskiego, drzwi podwójne prowadzące do hali sportowej, ogólnodostępne, nie stwarza barier architektonicznych dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Ewakuacyjne.
 • boczne 2 - wejście od ulicy Dąbrowskiego, dwie pary drzwi: jedne pojedyncze prowadzące do kotłowni, drugie podwójne, ewakuacyjne, prowadzące na korytarz hali.
 • boczne 3 - wejście od obiektu lekkoatletycznego, strona południowa, drzwi podwójne, ewakuacyjne, z podjazdem dla osób z niepełnosprawnościami.
 • łącznik - przejście między budynkiem szkoły a budynkiem hali, podwójne drzwi. Nie stwarza barier architektonicznych, ewakuacyjne.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

W szkole istnieje pięć kondygnacji. Budynek szkoły nie dysponuje podjazdami ani windą. Budynek wpisany do rejestru zabytków. Budynek hali wyposażony w platformę przyschodową. Poprzez łącznik osoby poruszające się na wózkach dostaną się na parter szkoły (sekretariat, księgowość, biblioteka, gabinet pielęgniarki).

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

W budynku szkoły nie ma podjazdów dla wózków inwalidzkich, platform, informacji głosowych i pętli indukcyjnych. W budynku hali znajduje się platforma przyschodowa i rampa dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Na dziedzińcu szkoły jest wyznaczone jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami (wjazd od ul. Gimnazjalnej).

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Brak przeciwwskazań do wejścia z psem asystującym.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. 

Brak informacji o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Sala gimnastyczna Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. mjra Henryka Sucharskiego

ul. Szpitalna 3, 63-600 Kępno

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Do budynku prowadzą 2 wejścia:

 • główne - wejście od ulicy Szpitalnej, drzwi pojedyncze, zaopatrzone w podjazd. Wejście jest ogólnodostępne dla uczniów, nauczycieli i pracowników obsługi szkoły w godzinach pracy szkoły. Nie stwarza barier architektonicznych.
 • boczne - wejście od ulicy Szpitalnej, do drzwi wejściowych pojedynczych prowadzą 2 schodki. Wejście dostępne tylko dla nauczycieli wychowania fizycznego.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

W sali istnieją trzy kondygnacje: parter, półparter i piętro. Budynek nie dysponuje windą

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

Przy wejściu głównym znajduje się pochylnia (podjazd) dla wózków inwalidzkich. W budynku nie ma platform, informacji głosowych i pętli indukcyjnych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Przy budynku nie ma miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Brak przeciwwskazań do wejścia z psem asystującym.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. 

Brak informacji o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

do góry