• język migowy
 • BIP

Aktualności

Pożegnanie Andrzeja Konarskiego
Z przykrością informujemy, że 26 marca pożegnaliśmy w Siemianicach prof. Andrzeja Konarskiego, nauczyciela biologii w LO Nr I. Miał 72 lata. Pozostawił miłe wspomnienia wśród licealistów. Żegnaj!
 
Absolwenci i sympatycy LO Nr I w Kępnie!

Chciałbym podzielić się z Wami radosną informacją! Otóż oferta złożona w ramach konkursu ogłoszonego przez Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu - Departament Kultury pn. Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2024 przez Stowarzyszenie Absolwentów i Wychowanków Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. mjra Henryka Sucharskiego a dotycząca Monografii Ogólnoszkolnych Zjazdów Absolwentów LO Nr I w Kępnie obejmujących lata 1948-2023, mającej się ukazać w związku z rocznicą 75-lecia zorganizowania I Zjazdu, otrzymała ocenę pozytywną w kwestii formalnej i merytorycznej! Przyznana kwota dotacji to 25000,00 złotych!

              Krzysztof Rudziński

Program działania Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sucharskiego w Kępnie na rok 2024
1. Kontynuacja gromadzenia, dokumentowania i porządkowania pamiątek związanych z historią szkoły, zjazdów absolwentów i ważnych wydarzeń dotyczących życia społeczności Liceum Ogólnokształcącego Nr I w Kępnie.
2. Przystąpienie do realizacji projektu wydania monografii ogólnoszkolnych zjazdów absolwentów zgodnie z założonym harmonogramem z chwilą otrzymania dotacji z WUM.
3. Kontynuowanie działań mających na celu pozyskanie nowych członków Stowarzyszenia zwłaszcza wśród młodszych roczników absolwentów.
4. Uczestnictwo członków prezydium Zarządu w ważnych uroczystościach szkolnych i środowiskowych w celu reprezentowania Stowarzyszenia.
5. Zorganizowanie w III kwartale spotkania towarzyskiego członków Stowarzyszenia, sympatyków i zaproszonych gości w związku z 75 rocznicą zorganizowania I Zajazdu. Uroczystości mogłaby być połączona z promocją wydanej monografii.
6. Kontynuowanie działań mających na celu poszerzenia zakresu współpracy pomiędzy kierownictwem naszej szkoły a zarządem Stowarzyszenia.
 
Walne zebranie sprawozdawcze Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. Henryka Sucharskiego w Kępnie
Dnia 13 marca 2024 roku odbyło się walne zebranie sprawozdawcze Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sucharskiego w Kępnie za okres 01.01.2023r. - 31.12. 2023r. Przewodniczącym zebrania został jednogłośnie wybrany Krzysztof Rudziński, a sekretarzem, protokolantem i członkami komisji uchwał i wniosków odpowiednio: Maria Walek, Paulina Pacyna-Dawid, Dariusz Pezalski, Piotr Kozica i Józef Frąckowiak. W kolejnym punkcie jednogłośnie zatwierdzono porządek obrad i przystąpiono do części sprawozdawczej po uprzednim stwierdzeniu kworum (12 obecnych na wpisanych 19 członków stałych). W dalszej części zebrania przedstawiono kolejne sprawozdania:
 1. Sprawozdanie prezesa z działalności Zarządu (Grzegorz Badowski).
 2. Sprawozdanie finansowe skarbnika (Zenon Schumacher).
 3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej (Karina Zalesińska).
 4. Informacja Sądu Koleżeńskiego (Edyta Rybczyńska).
Jednogłośnie przyjęto kolejne uchwały:
1. Nr 1/2024 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia za okres od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.
2. Nr 2/2024 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za okres od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.
W dalszej części zebrania prowadzący przedstawił program działalności na rok 2024. Po krótkiej dyskusji przyjęto kolejną uchwałę:
3. Nr 3/2024 w sprawie uchwalenia programu działalności Stowarzyszenia na rok 2024.
Na zakończenie prowadzący poinformował o złożeniu przez Krzysztofa Rudzińskiego wniosku (nr 479029 w dn. 27.01.2024r.) w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w formie powierzenia lub wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2024 ogłoszonym przez Województwo Wielkopolskie z siedzibą UMWW w Poznaniu - Departament Kultury. Wniosek dotyczy dofinansowania wydania monografii zjazdowej absolwentów naszej szkoły. Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 44 850,00 zł, a wnioskowana dotacja - 31 890,00 zł.
Po czym zebranie zakończono.
Walne zebranie Stowarzyszenia

Posiedzenie zarządu Stowarzyszenia Absolwentów

Dnia 7 lutego 2024 roku odbyło się posiedzenia zarządu Stowarzyszenia Absolwentów, które poprowadził wiceprezes zarządu K. Rudziński. W spotkaniu, oprócz członków zarządu, uczestniczyły również przewodniczące Komisji Rewizyjnej i Sądu koleżeńskiego - K. Zalesińska i E. Rybczyńska. Po przywitaniu uczestników, prowadzący zaproponował porządek zebrania, który jednogłośnie przyjęto do realizacji  w zaproponowanej kolejności. I tak:

 1. Prowadzący przedstawił zarządowi potwierdzenie złożenia oferty o dofinansowanie projektu związanego z wydaniem monografii zjazdów absolwentów, którą przekazano Wielkopolskiemu Urzędowi Marszałkowskiemu.
 2. Zaproponowano, aby zgłosić kandydaturę K. Rudzińskiego do prowadzenia w dniu 13.03.2024 r.  zebrania sprawozdawczego Stowarzyszenia oraz kandydatury M. Walek, P. Pacyny-Dawid i D. Pezalskiego, odpowiednio na sekretarza, protokolanta i przewodniczącego Komisji Uchwał i Wniosków.
 3. Wyznaczono osoby zobowiązane do przygotowania na zebranie sprawozdawcze odpowiednich dokumentów w formie pisemnej w dwóch egzemplarzach:

- sprawozdania prezesa (G. Badowski)

-  sprawozdania skarbnika (Z. Schumacher)

-  sprawozdania Komisji Rewizyjnej (K. Zalesińska)

-  informacji Sądu Koleżeńskiego (E. Rybczyńska)

-  projektu uchwał (D. Pezalski)

-  planu działania na rok bieżący (K. Rudziński)   

 1. Zarząd zaopiniował pozytywnie projekt sprawozdania z działalności przedstawiony przez G. Badowskiego i plan działania na 2024r. zaproponowany przez K. Rudzińskiego.                                            
 2. W ramach wolnych głosów i wniosków, prowadzący podziękował Radzie Samorządu Uczniowskiego wraz z opiekunem - L. Kulik za słodki poczęstunek podczas spotkania, które przygotowano w bibliotece szkolnej.
 3. Poproszono P. Pacynę-Dawid o przygotowanie i zamieszczenie w zakładce Stowarzyszenia komunikatu dotyczącego posiedzenia zarządu wraz z przypomnieniem o zebraniu sprawozdawczym Stowarzyszenia.
 4. Na zakończenie prowadzący podziękował uczestnikom spotkania za miłą i ciepłą atmosferę, która towarzyszyła zebraniu.

Zebranie Stowarzyszenia

Obrady Stowarzyszenia

Spotkanie Zarządu Stowarzyszenia
Dnia 10. 01. 2024r. odbyło się spotkanie Zarządu Stowarzyszenia, w którym uczestniczyła również Pani Dyrektor Liceum. Podczas zebrania poruszono następujące tematy:
1. Przedstawiono etap prac przygotowawczych związanych z wydaniem monografii zjazdów absolwentów.
2. Wyznaczono osobę odpowiedzialną za przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu tejże monografii i złożeniu go w Wielkopolskim Urzędzie Marszałkowskim.
3. Informacja o uczestnictwie delegacji w pogrzebie ś.p. Stanisława Pezalskiego, zasłużonego działacza Stowarzyszenia Absolwentów naszej szkoły.
4. Wystąpienie Pani Dyrektor dotyczyło refleksji dotyczących  ostatniego zjazdu oraz kolejnych, wg planu, co 10 lat.
5. Omówienie i przygotowanie zebrania sprawozdawczego Stowarzyszenia.
6. Ustalenie terminu następnego posiedzenia Zarządu oraz przewodniczących Komisji Rewizyjnej i Komisji Koleżeńskiej na dzień 07. 02. 2024r. na godz.16.30 w sali nr 3 liceum. Natomiast zebranie sprawozdawcze Stowarzyszenia odbędzie się 23. 03. 2024r. również w sali nr 3 liceum.
Jednocześnie Zarząd przypomina o obowiązku uregulowania składek członkowskich w wysokości 1.00 zł miesięcznie.
 
W dniu 28 grudnia 2023 roku na Cmentarzu Parafialnym w Kępnie pożegnaliśmy Stanisława Pezalskiego, absolwenta naszej szkoły, wspaniałego kolegę, współorganizatora i animatora wielu ogólnoszkolnych Zjazdów Absolwentów.
                                                                                                                                                  Zarząd Stowarzyszenia 
 
Kolejne Zebranie Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów odbyło się 29.11.2023 roku w LO Nr I w Kępnie. Uczestnicy spotkania powierzyli przewodniczenie i prowadzenie zebrania - K. Rudzińskiemu, natomiast protokołowanie - D. Pezalskiemu. Podczas zebrania:
1.     Przedstawiono informacje o zakupionych przez stowarzyszenie nagrodach książkowych dla uczniów LO. (Paulina Pacyna-Dawid)
2.     Przekazano treść przebiegu rozmów z dyrekcja szkoły dotyczącą wyżej wymienionego tematu. (Zenon Schumacher)
3.     Poinformowano zebranych o uczestnictwie delegacji stowarzyszenia w uroczystości pogrzebowej w Kaliszu, w związku ze śmiercią emerytowanej nauczycielki naszej szkoły - Pani prof. Janiny Kasprzak. (Dariusz Pezalski)
4.     Przedstawiono zebranym informację na temat etapu prac przygotowawczych związanych z wydaniem monografii zjazdów absolwentów. (Krzysztof Rudziński)
5.     Wyznaczono osobę odpowiedzialną za formę i treść komunikatu z posiedzenia Zarządu na stronie Stowarzyszenia. (Paulina Pacyna-Dawid)
6.     Wyznaczono osobę odpowiedzialną za formę i treść komunikatu dotyczącego życzeń świątecznych i noworocznych. (Zenon Schumacher)
7.     Poinformowano uczestników zebrania o efektach działań z pozyskaniem nowych członków stowarzyszenia. (K. Rudziński)
Następnie przedyskutowano wolne głosy i zanotowano wnioski z posiedzenia. Termin następnego posiedzenia Zarządu wyznaczono na 10 stycznia 2024 roku.
 
Z przykrością informujemy, że w ubiegłym tygodniu zmarła Alicja Toporowicz, współzałożycielka koła przyjaciół naszej szkoły, organizatorka wielu ogólnoszkolnych Zjazdów Absolwentów. Odeszła wspaniała koleżanka, przyjaciółka, której zaangażowanie w sprawy szkoły i energia w działaniu, są godne naśladowania i winny być wzorem dla wielu pokoleń absolwentów.

Przekazujemy smutną wiadomość - w dniu 4 sierpnia 2023 roku po długiej i ciężkiej chorobie zmarła nasza koleżanka, nauczycielka matematyki, opiekunka drużyn harcerskich, która całe swoje dorosłe życie spędziła w naszej szkole Pani prof. mgr Janina KASPRZAK.
Delegacja Stowarzyszenia Absolwentów uczestniczyła w ceremonii pogrzebowej w dniu 8 sierpnia 2023 roku w rodzinnej miejscowości prof. J. Kasprzak - w Liskowie k. Kalisza.
R.I.P.

Sprawozdanie z Walnego Zebrania Stowarzyszenia Absolwentów

Zebranie odbyło się 23 marca 2023r. w LO Nr I w Kępnie. Uczestnicy spotkania powierzyli przewodniczenie i prowadzenie zebrania - K. Rudzińskiemu, protokołowanie - M. Walek, a do Komisji Uchwał i Wniosków powołali D. Pezalskiego i P. Pacynę-Dawid.

Po stwierdzeniu ważności Walnego Zebrania oraz przyjęciu porządku obrad sprawozdanie z działalności Zarządu przedstawił jego Prezes - G. Badowski.

Koleżanki i Koledzy

Lipiec 2021 roku to okres powolnego wygaszania pandemii, która zabrała bardzo wiele istnień ludzkich. Zniszczyła gospodarkę, zniszczyła więzi międzyludzkie. Ograniczyła albo wręcz uniemożliwiła współpracę rożnych środowisk. Dotyczyło to również nas, organizatorów VII Zjazdu, którego termin był wielokrotnie odraczany i zmieniany. Był to też okres powolnego powrotu do normalności.

Dlatego inicjatywa członków stowarzyszenia, a przede wszystkim Zenka i Krzysztofa, zorganizowania zebrania była bardzo ważna dla naszej społeczności. Zebranie odbyło się w dniu 21.07.2021r. Podczas spotkania podjęto decyzję o reaktywowaniu działalności stowarzyszenia. Głównym celem powołanego w 2012 roku stowarzyszenia była pomoc w organizowaniu Zjazdów i utrzymaniu więzi z naszą Alma Mater. Dokonano przeglądu osobowego statutowych organów stowarzyszenia, uzupełniając braki. Decyzje podejmowano jednogłośnie. Podjęto decyzję o włączeniu się do prac związanych z organizacją VII Zjazdu. Trzeba dodać, że członkowie stowarzyszenia pracowali również w komitecie organizacyjnym.

W okresie 07.2021 - 31.12.2022r. odbyły się cztery zebrania, podczas których zajmowano się następującymi sprawami:

 •  oceniono przebieg VII Zjazdu (wiele pozytywnych ocen, podziękowań),          
 •  przyjmowano nowych członków,
 •  omawiano sprawy finansowe, w tym wydawnictwo,
 •  ustalono wysokość składki członkowskiej (12 zł rocznie),
 •  omówiono wywiady i spotkania - w tym z najstarszym absolwentem obecnym na Zjeździe,
 •  przedstawiano propozycję dotyczącą planu pracy,
 •  ustalono również, że zorganizuje się spotkanie z okazji 75. rocznicy I Zjazdu Absolwentów,
 •  podczas każdego spotkania omawiano sprawy organizacyjne.

Jak wcześniej wspomniałem, członkowie Stowarzyszenia byli jednocześnie członkami Komitetu Organizacyjnego VII Zjazdu. Dlatego z tego miejsca chcę podziękować wszystkim za aktywne włączenie się do pracy. Dziękuję obecnym Profesorkom Szkoły, a wcześniej absolwentkom za ich udział w pracy Stowarzyszenia i Komitetu Organizacyjnego VII Zjazdu.

Na zakończenie muszę jednak przypomnieć, że również u nas „zagościły” sprawy polityczne. Trudno nam to było zrozumieć. Dlatego dziękuję tym wszystkim, którzy nie poddali się tej presji i różnym naciskom.

Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję

Grzegorz Badowski

Prezes Stowarzyszenia

Po wysłuchaniu sprawozdania Komisji Rewizyjnej oraz informacji Sądu Koleżeńskiego uczestnicy zebrania jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.

W dalszej części spotkania uzupełniono wakat w Komisji Rewizyjnej. Na jej członka wybrano M. Różewskiego.

Następnie wiceprezes Zarządu - K. Rudziński - przedstawił program działania Stowarzyszenia na bieżący rok, który przyjęto do realizacji na 2023 rok Uchwałą nr 2  Walnego Zebrania.

Program działania

 • Dalsze gromadzenie, dokumentowanie i porządkowanie pamiątek związanych z historią szkoły, zjazdów absolwentów i ważnych wydarzeń, dotyczących życia społeczności LO Nr I w Kępnie - uczniów, rodziców, absolwentów, pedagogów, pracowników.
 • Przygotowywanie materiałów w formie zdjęć, wywiadów, wspomnień, dotyczących historii ogólnoszkolnych absolwenckich zjazdów, celem wydania monografii i okolicznościowego albumu w związku z 75. rocznicą zorganizowania I Zjazdu.
 • Śledzenie konkursów ofert urzędu marszałkowskiego dla organizacji pozarządowych, w celu pozyskania środków na realizację projektu dotyczącego druku monografii i okolicznościowego albumu dotyczącego historii zjazdów.
 • Zobowiązanie każdego członka stowarzyszenia, aby namówił z kręgu swoich bliskich i znajomych młodszego pokolenia jedną osobę do wstąpienia w nasze szeregi. Realizacja tego przedsięwzięcia pozwoliłaby na odmłodzenie stowarzyszenia i sprawniejsze kontynuowanie celów statutowych.

Po dyskusji i głosowaniach Walne Zebranie Sprawozdawcze przyjęło następujące uchwały:

 •  - Uchwała nr 1 - w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za okres od 16.07.2021r. do 31.12.2022r.,
 •  - Uchwała nr 2 - w sprawie uchwalenia programu działalności Stowarzyszenia na 2023r.,
 •  - Uchwała nr 3 - w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia za okres od 16.07.2021r. do 31.12.2022r.,
 •  - Uchwała nr 4 - w sprawie dokoptowania nowego członka Komisji Rewizyjnej w miejsce ustępującego.

Opracował: Krzysztof Rudziński

Komunikat

Przypominamy członkom stowarzyszenia, że składkę za rok 2023 w wysokości 12 zł, można wpłacać na konto-SBL Kępno 32 8413 0000 0020 8624 2000 0001 lub bezpośrednio u skarbnika w Biurze Podróży w Kępnie ul. Kościelna 2.

Zbliża się 75 lat od czasu zorganizowania I Ogólnoszkolnego Zjazdu Absolwentów

Tradycja spotkań absolwentów stała się ważną częścią historii liceum oraz jego tożsamości, a dla nas wszystkich jest dziś żywą lekcją podkreślającą rolę więzi międzyludzkich, szacunku i trwałych wartości. Zjazdy absolwentów skłaniają nas do odbycia sentymentalnej podróży w przeszłość, dokonania retrospekcji, konfrontacji młodzieńczych marzeń z rzeczywistością. Szkoła nigdy nie była tylko miejscem czy instrukcją, ale przede wszystkim była wspólnotą stworzoną przez pokolenia absolwentów, rodziców, nauczycieli i pracowników. Liceum Ogólnokształcące Nr I w Kępnie to my i nasza pamięć, która cały czas trwa.

O celach i roli zjazdów

Tym głównym, niepodważalnym, była i jest chęć powrotu do lat młodości. Spotkanie w gronie koleżanek, kolegów, nauczycieli, by zaspokoić nostalgię za tym, co utrwaliło się w naszej pamięci. Przywołać wspomnienia. Ale celem i istotą organizowanych od niemal 75 lat ogólnoszkolnych spotkań jest również pokazywanie szkoły zmieniającej się po latach, przekazywanie jak najwięcej informacji o niej, o problemach bieżących, o planach i perspektywach. Przyjezdnym prezentowanie naszego miasta, łączenie przeszłości z teraźniejszością i przyszłością.

W 2023 roku przypada 75 rocznica zjazdu, który zapoczątkował tę piękną tradycję. Odbył się 28 sierpnia 1948 r. i zgromadził 170 uczestników. To wtedy zaczęto zapisywać karty historii Ogólnoszkolnych Zjazdów Absolwentów.

W związku z przypadającą w 2023 roku 75 rocznicą tego wydarzenia, Zarząd Stowarzyszenia postanowił zinwentaryzować i opisać pamiątki dotyczące ogólnoszkolnych zjazdów. Będą one pomocne przy opracowaniu monografii tych wydarzeń. Dlatego zwracamy się z uprzejmą prośbą i apelem do koleżanek, kolegów i sympatyków naszej szkoły o udostępnienie pamiątek dotyczących:

I Zjazdu Absolwentów - 28 sierpnia 1948 roku

II Zjazdu Absolwentów - 15 i 16 sierpnia 1958 roku

III Zjazdu Absolwentów - 5 i 6 kwietnia 1975 roku

Mogą to być zdjęcia, zaproszenia, wycinki z gazet, korespondencja, tarcze uczniowskie oraz wszystkie inne drobiazgi związane i towarzyszące powyższym zjazdom.

Pamiątki prosimy umieścić w opisanej kopercie z danymi właściciela (imię, nazwisko, dane teleadresowe) i przekazać kol. Paulinie Pacynie-Dawid w czytelni biblioteki szkolnej. Przekazane w ten sposób materiały po opracowaniu i archiwizacji (skany, zdjęcia, kserokopie) zostaną zwrócone właścicielom.

Dodatkowe informacje można uzyskać, dzwoniąc:

570970580 Krzysztof Rudziński

602355499 Paulina Pacyna-Dawid

do góry