• język migowy
  • BIP

Historia

Historia Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. mjra Henryka Sucharskiego w Kępnie – czyli nasze początki…

Początki naszej szkoły sięgają roku 1842, kiedy to w Kępnie otwarto męską szkołę rektorską. Panował w niej duch pruski, a młodzież polska stanowiła nieznaczny procent ogółu uczących się. Po licznych reorganizacjach szkoła otrzymała w 1912 roku prawa Gimnazjum typu klasycznego i nowy, piękny budynek, który jest siedzibą liceum do dziś. Przełomowy w dziejach szkoły był rok 1920, gdyż w odrodzonym państwie miała ona służyć polskiej młodzieży jako Państwowe Gimnazjum w Kępnie. Po likwidacji Gimnazjum Żeńskiego wprowadzono w roku 1929 koedukację. W związku z tym nastąpiła zmiana nazwy na Państwowe Gimnazjum Koedukacyjne. Kolejna reorganizacja miała miejsce w roku 1934, kiedy to wprowadzono pierwszą klasę zreformowanego 4 – letniego Liceum Ogólnokształcącego.

W roku 1936 rozpoczynają naukę pierwsze klasy Ogólnokształcącego Liceum Humanistycznego. W okresie XX-lecia międzywojennego szkoła stała się główna placówką oświatowo – kulturalną w Kępnie. Utworzono bibliotekę liczącą kilka tysięcy tomów, powstały cztery gabinety: filologiczny, historyczny, przyrodniczy, geograficzny. Szkołę wyposażono w laboratorium chemii i fizyki, pracownie robót ręcznych. Uczniowie mieli do dyspozycji salę gimnastyczną z nowoczesnym sprzętem sportowym i łazienkami. Także gabinet lekarski i dentystyczny. Na terenie szkoły działały męska i żeńska drużyna harcerska, kółko krajoznawcze, polonistyczne i historyczne. W tym okresie szkołę ukończyło 295 maturzystów gimnazjum typu klasycznego, 11 maturzystów liceum humanistycznego oraz 91 absolwentów 4 – letniego gimnazjum ogólnokształcącego.

W czasie okupacji szkołę zajęli Niemcy, którzy zniszczyli pomoce oraz sprzęt. Budynek przeznaczyli na koszary, a następnie na szpital wojskowy. Po roku okupacji urządzono tu szkołę niemiecką. Po wyzwoleniu Kępna szkoła prawie natychmiast, bo 19 marca 1945 roku, wznowiła swą działalność. Z przedwojennego grona wróciło tylko 3 nauczycieli oraz dyrektor Adolf Paczosa, który zajął się organizacją życia w szkole. Powstało wtedy 4 – letnie Państwowe Gimnazjum i 2 – letnie Liceum Fizyczne i Humanistyczne. Oprócz tego prowadzono przyspieszone kursy semestralne. W roku szkolnym 1946/47 4 – letnie gimnazjum przekształcone zostało w 3 – letnie. Młodzież uczyła się wówczas z wielkim zapałem, chcąc nadrobić długoletnie zaległości. Jeden z uczniów napisał w kronice szkolnej:

„(…)mimo szkolnych trudności, rozpoczęliśmy pracę od nowa, zbliżamy się powoli, ale stale…organizacje uczniowski pracują pełną parą, założona „Spółdzielnia uczniowska” organizuje całe życie szkolne, prowadzimy wytrwale pracę samokształceniową i wychowawczą. Organizujemy imprezy. Chociaż w nauce mamy po 6- letniej przerwie wielkie trudności, bo lata okupacji spędziliśmy na wyczerpującej pracy fizycznej w zakładach i fabrykach niemieckich, źle odżywiani, źle ubrani, upadający ze zmęczenia.”

Mimo ogromnych trudności młodzież objęła już od października 1945 roku opiekę i patronat nad szkołą we Wschowie na ziemiach odzyskanych. Wysłała tamtejszemu gimnazjum 20 podręczników, kilka zeszytów i 200 złotych. W lipcu 1948 roku szkoła wzięła udział w wystawie rozwoju powiatu kępińskiego, prezentując swój dorobek, co spotkało się z powszechnym zachwytem. Z tej okazji 28 sierpnia tego samego roku odbył się zjazd absolwentów, który ufundował tablicę pamiątkową poświęconą kolegom poległym w czasie okupacji.

W roku szkolnym 1948/49 wprowadzono jednolity charakter 4 – letniej szkoły ogólnokształcącej stopnia licealnego obejmującej klasy VIII-XI, a ostatnie klasy podzielono na humanistyczne i matematyczno-fizyczne.

W roku 1950 Średnia Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia Licealnego przyjęła nazwę Liceum Ogólnokształcącego w Kępnie. Zniesiono wówczas w klasach XI podział na grupy humanistyczne i matematyczno-fizyczne. Szkoła miała w tym okresie spore problemy lokalowe, ponieważ w jej budynku w latach 1948 -58 odbywały się zajęcia Zasadniczej Szkoły Metalowej. Od 1962 roku w gmachu mieściło się także liceum dla pracujących-filia liceum w Ostrowie Wlkp. W roku 1973 zostało ono połączone z Liceum Ogólnokształcącym w Kępnie. Od 16 sierpnia 1950 roku pod zarząd liceum przeszedł także internat mieszczący się przy ulicy Obrońców Stalingradu 16. Uległ on likwidacji 1 września 1974 roku.

16 sierpnia 1958 roku odbył się II Zjazd Absolwentów, świadczący o dużym przywiązaniu wychowanków do szkoły.

Uczniowie aktywnie uczestniczyli w obchodach 300-lecia miasta Kępna. W 1960 roku z tej okazji odbyły się również spotkania koleżeńskie absolwentów i wychowanków.

Wyjątkowe chwile przeżywała szkoła w marcu 1965 roku, kiedy to obchodzono uroczyście XX – lecie Szkoły w Polsce Ludowej. Zorganizowano wówczas wystawę dorobku oraz część artystyczną z udziałem zaproszonych gości.

Nowy etap to rok 1966/67. W związku z nastaniem ośmioklasowej szkoły podstawowej, w liceum, zamiast klas VIII – XI wprowadzono klasy I – IV. Od roku 1971/72 zmienił się system zdawania matur, a uczniowie klas IV mogli otrzymać świadectwo ukończenia szkoły nie przystępując do egzaminu maturalnego. Profile: matematyczno-fizyczny i biologiczno-chemiczny pojawiły się w roku szkolnym 1973/74.

Od 1974 roku rozpoczęły się przygotowania związane z nadaniem szkole imienia majora Henryka Sucharskiego. Uroczystości te miały miejsce 4 – 6 czerwca 1975 roku. Odsłonięto wówczas popiersie patrona i tablicę pamiątkową. Z tej okazji oddano do użytku piękne boisko, przeprowadzono remont kapitalny auli i sali gimnastycznej, otwarto izbę pamięci narodowej. Wtedy też miał miejsce III Zjazd Absolwentów i Wychowanków, na który przybyło około 720 osób.

W roku 1975/76 w formie eksperymentu, z inicjatywy dyrektora Stanisława Wróblewskiego, wprowadzono tzw. dyżur klas. Każda klasa na czas dwóch tygodni stawała się gospodarzem szkoły. Pełniła dyżur, wykonywała gazetki, organizowała uroczystości, imprezy wedle własnych pomysłów. Akcja ta dała doskonałe wyniki.

Rok 1975/76 to czas przygotowań do wręczenia szkole sztandaru ufundowanego przez II Zjazd Absolwentów i Wychowanków. Uroczystość odbyła się 24 kwietnia 1976 roku.

Roman Szajnerman, dyrektor szkoły, tak wspominał lata wojenne w referacie wygłoszonym na uroczystej akademii z okazji 20-lecia Liceum:

W pierwszych dniach po zajęciu Kępna przez wojska hitlerowskie zakład uległ barbarzyńskiej dewastacji. Zbiory naukowe i pomoce częściowo wywieziono do Niemiec, częściowo zniszczono na miejscu, książki palono stosami na dziedzińcu szkolnym. W ciągu kilku dni zakład został zupełnie ogołocony z pomocy i sprzętu. Zamieniony na koszary, pełnił też rolę szpitala. Po roku okupacji zamieniony na szkołę niemiecką, stał się znów pod koniec wojny wojskowym szpitalem. (…) Gmach co prawda ocalał, ale za to wewnątrz przedstawiał obraz ruiny”.

23 kwietnia 1977r. Liceum nawiązało kontakt z Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu, które również nosiło imię majora Henryka Sucharskiego. Przedstawiciele szkół spotykali się na uroczystościach, brali udział w częściach artystycznych, dzielili się wiadomościami i dokumentami dotyczącymi patrona. W ramach spotkań odbywały się mecze piłki ręcznej i piłki nożnej, czy wreszcie konkursy na temat życia majora Henryka Sucharskiego. Przez kilka lat „marynarze” przyjeżdżali też do Kępna na studniówki i byli partnerami dziewcząt z klasy żeńskiej.

W marcu 1979r. szkołę przyjęto do grona szkół stowarzyszonych w UNESCO. Podstawowym celem organizacji jest wspieranie współpracy międzynarodowej w dziedzinie kultury, nauki i sztuki, a także wzbudzanie szacunku dla praw człowieka bez względu na kolor skóry, status społeczny i religię.

2 kwietnia 1980r. z okazji 60-lecia istnienia szkoły (1920 – 1980) zorganizowano uroczystą akademię i sesję historyczną połączone z dniem patrona. Przygotowano też wystawę okolicznościową przedstawiającą historię Gimnazjum i Liceum. W szkole funkcjonowała wtedy Izba Pamięci Narodowej, posiadająca największą w województwie wielkopolskim ilość eksponatów.

Wszystkie te wydarzenia zdominowało jednak powstanie NSZZ „S” i wprowadzenie stanu wojennego. Nauczyciele naszego Liceum aktywnie działali w „Solidarności”, a przewodniczącym struktur szkolnych był Stanisław Kowalski. Stan wojenny na wiele lat zahamował rozwój autentycznej samorządności, również tej szkolnej.

Lata 1989 – 1998 można nazwać etapem przełomu, ponieważ – tak jak w kraju, tak i w szkole – nastąpiły ważne wydarzenia. Ich symptomy to np.: pierwsze powojenne obchody 11 listopada, 70. rocznica przyłączenia Kępna do Macierzy, czy wizyta w auli naszej szkoły Henryka Samsonowicza – ministra Edukacji Narodowej. Ten przedstawiciel pierwszego po wojnie niekomunistycznego rządu gościł u nas 10 stycznia 1990r.

Zmieniało się też samo Liceum. We wrześniu 1990r. powróciła do szkoły religia, która do tej pory odbywała się w salkach katechetycznych.

W 1991r. odbył się kolejny – IV Zjazd Absolwentów i Wychowanków Gimnazjum i Liceum w Kępnie. Nowością było wydanie publikacji „Państwowe Gimnazjum i Liceum w Kępnie – zarys monograficzny obejmujący lata 1920 – 1991”.

Współpraca i kontakty z niemieckim Gimnazjum w Aurich sprawiły, że Liceum zostało zakwalifikowane w r. 1994 – jako jedno z pierwszych w Polsce – do projektu Comenius. Comenius obejmuje szkoły europejskie i jego przesłaniem jest podniesienie jakości edukacji i wzbogacanie systemów edukacyjnych krajów, biorących udział w projekcie.

Za swoisty symbol nowych czasów można uznać zegar znajdujący się na wieży LO, który wyremontowany, na nowo ruszył w 1992roku.

Od 1999r. – kiedy powstały powiaty, organem prowadzącym szkoły jest samorząd terytorialny. Reforma oświatowa zmieniła strukturę szkolnictwa w Polsce. Liceum z 4 – letniego, stało się 3 – letnie. Uczniowie „szkół ponadgimnazjalnych”, w tym naszego Liceum, po raz pierwszy zdawali „nową maturę” w roku 2005.

W roku 2000 miał miejsce V Zjazd Absolwentów i Wychowanków Gimnazjum i Liceum.

Z tej okazji wydano „Monografię Gimnazjum i Liceum w Kępnie”. Dziesięć lat później jej poszerzone i uzupełnione wydanie przygotowali członkowie Stowarzyszenia Wychowanków i Absolwentów Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Majora Henryka Sucharskiego w Kępnie (powołane do życia 1 marca 2010r.) oraz przyjaciele szkoły. Publikacja pod tytułem „Dzieje Gimnazjum i Liceum w Kępnie 1920 – 2010” została napisana z okazji VI Zjazdu, który odbył się w dniach 12 – 13 czerwca 2010r. Jest to ostatnie wydanie porządkujące wiedzę o naszej szkole. W książce zamieszczono informacje dotyczące historii i współczesności oraz rozdziały na temat samorządności i działalności absolwentów. Ostatnią część publikacji stanowią cenne wykazy osób – dyrektorów, nauczycieli, pracowników i absolwentów.

Czas pisze historię, my musimy ją upamiętniać.

do góry