• język migowy
 • BIP

Regulamin uczestnictwa

REGULAMIN DZIAŁAŃ W RAMACH PROJEKTU ERASMUS+
ZASADY UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

 1. Warunkiem uczestnictwa uczniów w projekcie jest:
  1. terminowe i rzetelne wypełnianie powierzonych zadań projektowych,
  2. obowiązkowa obecność na spotkaniach dotyczących realizacji projektu,
  3. aktywny udział w pracach projektowych;
 2. Uczniowie, którzy nie będą spełniać wyżej wymienionych warunków, zostaną skreśleni z grupy projektowej.

KRYTERIA WYBORU UCZNIÓW DO PRACY W RAMACH PROJEKTU

 1. Zachowanie co najmniej bardzo dobre oraz dobre wyniki w nauce.
 2. Komunikatywny stopień znajomości języka angielskiego (zostanie to potwierdzone przeprowadzonym testem w formie pisemnej i ustnej).
 3. Dojrzałość emocjonalna na podstawie opinii wychowawcy.
 4. Szeroko pojęte osobiste predyspozycje, jakie będą przydatne podczas zajęć w trakcie pobytu za granicą, np. zaangażowanie, komunikatywność, otwartość, poszanowanie innych partnerów, reprezentujących inną kulturę, religię czy przekonania.
 5. Stopień zaangażowania uczniów w wykonywanie zadań dotyczących projektu:
  1. obecność na spotkaniach dotyczących realizacji projektu (dopuszczalne są maksymalnie 2 usprawiedliwione nieobecności), udział w ewaluacji i rozpowszechnianiu rezultatu projektu,
  2. jakość wykonywanych zadań projektowych,
  3. przestrzeganie terminu realizacji zadań.

ZASADY WYBORU UCZNIÓW DO MOBILNOŚCI

 1. Wyboru uczniów do wyjazdu dokonuje zespół nauczycieli, składający się co najmniej z trzech osób: Dyrekcji szkoły, koordynatora projektu oraz nauczycieli zaangażowanych w wykonanie danego zadania.

2. W przypadku bardzo dużej liczby zainteresowanych udziałem w projekcie zostanie przeprowadzony test pisemny z języka angielskiego ze szczególnym uwzględnieniem znajomości konstrukcji gramatycznych. Biorąc pod uwagę wyniku testu, zostanie wybrana grupa uczniów, którzy przystąpią do egzaminu ustnego.

3. Jeżeli uczeń zakwalifikowany do wyjazdu zgłosi rezygnację na tydzień przed planowanym wyjazdem (potwierdzoną na piśmie i uzasadnioną np. poprzez wypis ze szpitala), na jego miejsce zostanie wybrany inny uczeń z listy rezerwowej (kryterium wyboru to ilość punktów z przeprowadzonego wcześniej ustnego egzaminu z języka angielskiego).

4. W przypadku rezygnacji z wyjazdu ucznia zakwalifikowanego do tego wyjazdu bez uzasadnionej przyczyny (wyjątek stanowi choroba czy nagła, trudna sytuacja rodzinna), koszty wynikające z tej rezygnacji ponosi rodzic/opiekun prawny ucznia.

5. Wszelkie kwestie nieujęte w regulaminie będą rozstrzygane przez Dyrektora szkoły i koordynatora projektu.

6. Koordynator projektu oraz opiekunowie projektu nie odpowiadają za zmiany wynikające z przyczyn zewnętrznych lub od nich niezależnych.

do góry