• język migowy
 • BIP
Strona główna/Aktualności/Regulamin Powiatowego Konkursu Plastycznego pod patronatem (..)

Regulamin Powiatowego Konkursu Plastycznego pod patronatem Starosty Kępińskiego

19 Maja 2022

REGULAMIN XII EDYCJI POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO POD PATRONATEM STAROSTY KĘPIŃSKIEGO na plakat promujący Narodowe Czytanie „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza

Organizatorzy konkursu:

Biblioteki szkół ponadpodstawowych powiatu kępińskiego i kępińska filia
PBP Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w Kaliszu, zwani dalej w skrócie Organizatorzy. Konkurs na plakat promujący Narodowe Czytanie „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza zwany dalej Konkursem.

Cele konkursu:

 • uświetnienie Roku Romantyzmu Polskiego i promocja Powiatowego Narodowego Czytania 2022.
 • kształtowanie etycznych postaw wśród młodzieży,
 • propagowanie i rozwijanie czytelnictwa wśród młodzieży,
 • zaprezentowanie i rozwijanie talentów plastycznych uczniów,
 • integracja środowiska nauczycielskiego w powiecie kępińskim podczas organizacji Konkursu, wystawy.

 Zadanie konkursowe:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadpodstawowych z powiatu kępińskiego.
 2. Zadaniem konkursowym jest zaprojektowanie i wykonanie plakatu promującego Narodowe Czytanie „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza.
 3. Wymagane jest, aby na plakacie konkursowym znajdował się napis „Zapraszamy”.
 4. Praca powinna zawierać (warunki konieczne):
 • imię i nazwisko autora projektu,
 • nazwę szkoły,
 • oświadczenie o samodzielności wykonania projektu i pracy, podpisane przez pełnoletniego uczestnika lub w przypadku uczestnika niepełnoletniego - opiekuna prawnego (Załącznik nr 1),
 • wyrażenie zgody na upublicznienie danych (Załącznik nr 2).

 Warunki uczestnictwa w Konkursie:

 1. W konkursie mogą uczestniczyć wszyscy uczniowie danej szkoły.
 2. Praca konkursowa nie może naruszać praw autorskich osób trzecich.
 3. Technika wykonania pracy dowolna (malarstwo, rysunek, grafika komputerowa itp.).
 4. Format min. A3.
 5. Każdy Uczestnik może zgłosić do Konkursu maksymalnie 3 prace.
 6. Prace wykonane techniką komputerową mają być zapisane w formacie PDF lub JPG
  i wydrukowane. Do finalnego pliku należy dołączyć pliki źródłowe na nośnikach: CD lub DVD.
 7. Prace konkursowe należy dostarczyć w terminie do 20 czerwca 2022 roku do biblioteki szkolnej.
 8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo podania do publicznej wiadomości imion i nazwisk,
  a także wizerunków uczestników Konkursu.
 9. Dostarczenie formularza zgłoszeniowego równoznaczne jest z akceptacją Regulaminu Konkursu.

 Kryteria oceny prac konkursowych:

 1. Oceny prac dokona Jury powołane przez organizatorów.
 2. Komisja Jury nie może liczyć mniej niż 3 członków.
 3. Prace będą oceniane w oparciu o następujące kryteria:

- zgodność pracy z tematem,

- kreatywność i innowacyjność w podejściu do tematu,

- ogólne wrażenie estetyczne.

 1. Jury sporządza listę ocenionych prac do której dołączone zostają: karty uczestnika, karta oceny pracy.
 2. Komisja Jury dokona oceny prac do 24 czerwca 2022 r.

 Zasady przyznawania nagród:

 1. Zwycięska praca zostanie plakatem promującym Powiatowe Narodowe Czytanie 2022.
 2. Wyróżnione prace zostaną nagrodzone. O sposobie podziału nagród zdecyduje Jury Konkursu.
 3. Główne nagrody zostaną ufundowane przez Rady Rodziców poszczególnych szkół ponadpodstawowych powiatu kępińskiego.
 4. Nagrody zostaną wręczone podczas Powiatowej Imprezy Narodowego Czytania 2022.

 Postanowienia końcowe:

 1. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Jury Konkursu.
 2. Przewiduje się zorganizowanie wystawy prac konkursowych.
 3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do modyfikacji plakatu na potrzeby Imprezy.
 4. Istnieje możliwość odebrania prac po Imprezie, jednak organizatorzy nie odpowiadają
  za uszkodzenia.

Plakat konkursowy

do góry