• język migowy
  • BIP
Strona główna/Aktualności/Regulamin konkursu plastycznego

Regulamin konkursu plastycznego

27 Stycznia 2023

REGULAMIN XIII EDYCJI POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
POD PATRONATEM STAROSTY KĘPIŃSKIEGO
na plakat promujący Narodowe Czytanie „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej pt.: „Wszystko na świecie jaśniało, kwitło, pachniało, śpiewało”
I. Organizatorzy konkursu:
Biblioteki szkół ponadpodstawowych powiatu kępińskiego i kępińska filia PBP Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w Kaliszu, zwani dalej w skrócie Organizatorzy. Konkurs na plakat promujący Narodowe Czytanie „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej pt.: „Wszystko na świecie jaśniało, kwitło, pachniało, śpiewało” zwany dalej Konkursem.
II. Cele konkursu:
1) uświetnienie Narodowego Czytania 2023.
2) kształtowanie etycznych postaw wśród młodzieży,
3) propagowanie i rozwijanie czytelnictwa wśród młodzieży,
4) zaprezentowanie i rozwijanie talentów plastycznych uczniów,
5) integracja środowiska nauczycielskiego w powiecie kępińskim podczas organizacji Konkursu, wystawy.
III. Zadanie konkursowe:
1. Zadaniem konkursowym jest zaprojektowanie i wykonanie plakatu promującego Narodowe Czytanie „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej.
2. Każdy Uczestnik może zgłosić do Konkursu maksymalnie 3 prace.
3. Technika wykonania pracy dowolna (malarstwo, rysunek, grafika komputerowa itp.).
4. Format min. A3.
5. Prace wykonane techniką komputerową mają być zapisane w formacie PDF lub JPG i wydrukowane. Do finalnego pliku należy dołączyć pliki źródłowe na nośnikach: CD lub DVD.
6. Praca powinna zawierać (warunki konieczne):
− imię i nazwisko autora plakatu,
− nazwę szkoły.
Uwaga: informacje te należy umieścić na odwrocie plakatu.
IV. Warunki uczestnictwa w Konkursie:
1. W konkursie mogą uczestniczyć wszyscy uczniowie szkół ponadpodstawowych powiatu kępińskiego.
2. Prace konkursowe wraz z Kartami uczestników (Załącznik nr 1) należy dostarczyć w terminie do 14 kwietnia 2023 roku do biblioteki szkolnej.
3. Dostarczenie formularza zgłoszeniowego równoznaczne jest z akceptacją Regulaminu Konkursu.
4. Praca konkursowa nie może naruszać praw autorskich osób trzecich.
5. Uczestnik konkursu przenosi na Organizatorów całość autorskich praw majątkowych do zgłoszonych prac konkursowych.
6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo podania do publicznej wiadomości imion i nazwisk, a także wizerunków uczestników Konkursu.
V. Kryteria oceny prac konkursowych:
1. Oceny prac dokona Komisja powołana przez organizatorów.
2. Komisja nie może liczyć mniej niż 3 członków.
3. Prace będą oceniane w oparciu o następujące kryteria:
− zgodność pracy z tematem,
− kreatywność i innowacyjność w podejściu do tematu,
− ogólne wrażenie estetyczne.
4. W każdym z powyższych kryteriów zostanie przyznana liczba punktów od 1 do 3. Maksymalna możliwa ilość punktów to 9.
5. Komisja sporządza listę ocenionych prac, do której dołączone zostają: Karty uczestnika (Załącznik nr 1), Karty oceny pracy (Załącznik nr 2).
6. Komisja dokona oceny prac do 27 kwietnia 2023 r.
VI. Zasady przyznawania nagród:
1. Zwycięska praca zostanie plakatem promującym Powiatowe Narodowe Czytanie 2023.
2. Wyróżnione prace zostaną nagrodzone. O sposobie podziału nagród zdecyduje Komisja Konkursu.
3. Główne nagrody zostaną ufundowane przez Rady Rodziców poszczególnych szkół ponadpodstawowych powiatu kępińskiego. Dodatkowo zostanie przyznana Nagroda Specjalna Dyrektora Publicznej Biblioteki Pedagogicznej Książnicy Pedagogicznej im. Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu.
4. Ogłoszenie wyników nastąpi do 28 kwietnia 2023 r. na profilu Fb Książnicy Pedagogicznej w Kępnie.
5. Nagrody zostaną wręczone podczas imprezy Narodowego Czytania 2023.
VII. Postanowienia końcowe:
1. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Komisji Konkursu.
2. Przewiduje się zorganizowanie wystawy prac konkursowych.
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do modyfikacji plakatu na potrzeby imprezy Narodowego Czytania 2023.
4. Istnieje możliwość odebrania prac po imprezie, jednak organizatorzy nie odpowiadają za uszkodzenia.
5. Dodatkowych informacji udzielają nauczyciele bibliotekarze szkół ponadpodstawowych powiatu kępińskiego i PBP Książnicy Pedagogicznej w Kaliszu Filii w Kępnie.

Plakat promujący powiatowy konkurs plastyczny

do góry