• język migowy
  • BIP
Strona główna/Aktualności/Regulamin konkursu plastycznego

Regulamin konkursu plastycznego

31 Stycznia 2024

REGULAMIN XIV EDYCJI POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
POD PATRONATEM STAROSTY KĘPIŃSKIEGO
na ilustrację do wybranego fragmentu „Kordiana” Juliusza Słowackiego
promującą Narodowe Czytanie 2024
pt. „Nieście mię, chmury! nieście, wiatry! nieście, ptacy!”
I. Postanowienia wstępne:
1. Regulamin określa zasady przeprowadzenia XIV Powiatowego Konkursu Plastycznego na ilustrację do wybranego fragmentu „Kordiana” Juliusza Słowackiego promującą Narodowe Czytanie 2024 pt. „Nieście mię, chmury! nieście, wiatry! nieście, ptacy!”, zwanego dalej Konkursem.
2. Organizatorami Konkursu są biblioteki szkół ponadpodstawowych powiatu kępińskiego i kępińska filia PBP Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w Kaliszu, zwani dalej w skrócie Organizatorzy.
II. Cele konkursu:
1) uświetnienie Narodowego Czytania 2024.
2) kształtowanie etycznych postaw wśród młodzieży,
3) propagowanie i rozwijanie czytelnictwa wśród młodzieży,
4) zaprezentowanie i rozwijanie talentów plastycznych uczniów,
5) integracja środowiska nauczycielskiego w powiecie kępińskim podczas organizacji Konkursu, wystawy.
III. Zadanie konkursowe:
1. Zadaniem konkursowym jest zaprojektowanie i wykonanie ilustracji do wybranego fragmentu „Kordiana” Juliusza Słowackiego promującej Narodowe Czytanie 2024.
2. Każdy Uczestnik może zgłosić do Konkursu maksymalnie 3 prace.
3. Technika wykonania pracy dowolna (malarstwo, rysunek, grafika komputerowa itp.).
4. Format min. A3.
5. Prace wykonane techniką komputerową mają być zapisane w formacie PDF lub JPG i wydrukowane. Do finalnego pliku należy dołączyć pliki źródłowe.
6. Praca powinna zawierać (warunki konieczne):
− imię i nazwisko autora ilustracji,
− nazwę szkoły,
− zilustrowany fragment tekstu "Kordiana" (krój czcionki Times New Roman, rozmiar 20).
Uwaga: informacje te należy dołączyć do pracy.
IV. Warunki uczestnictwa w Konkursie:
1. W konkursie mogą uczestniczyć wszyscy uczniowie szkół ponadpodstawowych powiatu kępińskiego.
2. Prace konkursowe wraz z Kartami uczestników (Załącznik nr 1) należy dostarczyć w terminie do 12 kwietnia 2024 roku do biblioteki szkolnej.
3. Dostarczenie formularza zgłoszeniowego równoznaczne jest z akceptacją Regulaminu Konkursu.
4. Praca konkursowa nie może naruszać praw autorskich osób trzecich.
5. Uczestnik konkursu przenosi na Organizatorów całość autorskich praw majątkowych do zgłoszonych prac konkursowych.
6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo podania do publicznej wiadomości imion i nazwisk, a także wizerunków uczestników Konkursu.
V. Kryteria oceny prac konkursowych:
1. Oceny prac dokona Komisja powołana przez organizatorów.
2. Komisja nie może liczyć mniej niż 3 członków.
3. Prace nie spełniające wymogów formalnych nie będą oceniane.
4. Prace będą oceniane w oparciu o następujące kryteria:
− zgodność pracy z tematem,
− kreatywność i innowacyjność w podejściu do tematu,
− ogólne wrażenie estetyczne.
5. W każdym z powyższych kryteriów zostanie przyznana liczba punktów od 0 do 3. Maksymalna możliwa ilość punktów to 9.
6. Komisja sporządza listę ocenionych prac, do której dołączone zostają: Karty uczestnika (Załącznik nr 1), Karty oceny pracy (Załącznik nr 2).
7. Komisja dokona oceny prac do 25 kwietnia 2024 r.
VI. Zasady przyznawania nagród:
1. Zwycięska zostanie wykorzystana do stworzenia plakatu promującego Narodowe Czytanie 2024.
2. Wyróżnione prace zostaną nagrodzone. O sposobie podziału nagród zdecydują Organizatorzy Konkursu.
3. Główne nagrody zostaną ufundowane przez Rady Rodziców poszczególnych szkół ponadpodstawowych powiatu kępińskiego. Dodatkowo zostanie przyznana Nagroda Specjalna Dyrektora Publicznej Biblioteki Pedagogicznej Książnicy Pedagogicznej im. Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu.
4. Ogłoszenie wyników nastąpi do 26 kwietnia 2024 r. na profilu Facebook Książnicy Pedagogicznej w Kępnie.
5. Nagrody zostaną wręczone podczas imprezy Narodowego Czytania 2024.
VII. Postanowienia końcowe:
1. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorów Konkursu.
2. Przewiduje się zorganizowanie wystawy prac konkursowych.
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do modyfikacji grafiki na potrzeby imprezy Narodowego Czytania 2024.
4. Istnieje możliwość odebrania prac po imprezie, jednak organizatorzy nie odpowiadają za uszkodzenia.
5. Dodatkowych informacji udzielają nauczyciele bibliotekarze szkół ponadpodstawowych powiatu kępińskiego i PBP Książnicy Pedagogicznej w Kaliszu Filii w Kępnie.

do góry