• język migowy
  • BIP
Strona główna/Aktualności/Zasady funkcjonowania szkoły w czasie pandemii COVID-19

Zasady funkcjonowania szkoły w czasie pandemii COVID-19

1 Września 2021

DLA RODZICÓW I UCZNIÓW

• do szkoły może przychodzić uczeń tylko zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję  dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych,

• na lekcjach i przerwach obowiązuje noszenie maseczek, które zapewniają uczniom rodzice/prawni opiekunowie. Jeżeli przestrzeń w sali na to pozwala, nauczyciel może zezwolić na zdjęcie masek podczas lekcji,

• do szkoły można wejść od ul. Dąbrowskiego, wyjść również od ul. Gimnazjalnej,

• przy wejściu do budynku szkoły należy obowiązkowo zdezynfekować ręce za pomocą płynu do dezynfekcji,

• jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, uczniowi zostaje zmierzona temperatura przy użyciu termometru bezdotykowego. Jeżeli pomiar wynosi 38°C lub więcej, szkoła zawiadamia rodziców/opiekunów prawnych ucznia o konieczności niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły(własnym środkiem transportu), rodzic musi skorzystać z teleporady medycznej. Uczeń do czasu odbioru ze szkoły przebywa w odizolowanym miejscu pod opieką pracownika szkoły,

• rodzice zobowiązani są do szybkiej komunikacji ze szkołą, a także do nieignorowania telefonów ze szkoły,

• na terenie szkoły wszystkich obowiązuje stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa (maseczka), rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk,

• poruszając się po budynku szkolnym należy zachowywać konieczny dystans min.1,5 m,

• przy wejściu głównym umieszczone są numery telefonów do właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych, 

• wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące do szkoły dezynfekują dłonie lub zakładają rękawiczki ochronne, mają zakryte usta i nos oraz nie przekraczają obowiązujących stref przebywania (parter),

• uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w plecaku. Uczniowie nie wymieniają się przyborami szkolnymi między sobą, przynoszą i zjadają swoje śniadanie,

• uczeń nie zabiera do szkoły niepotrzebnych przedmiotów,

• jeżeli tylko pozwalają na to warunki atmosferyczne (nie ma opadów), uczniowie w czasie długich przerw wychodzą na teren obiektu lekkoatletycznego pod opieką nauczycieli dyżurujących,

• niewskazane jest gromadzenie się uczniów na korytarzach, klatce schodowej i ciągach komunikacyjnych, dlatego podczas krótkich przerw uczniowie mogą pozostać w sali pod opieką nauczyciela,

• w czasie przerw uczniowie mogą korzystać z kawiarenki na parterze, ale zabronione jest nadmierne gromadzenie się uczniów w jednym miejscu, dlatego nauczyciele dyżurujący i pracownicy obsługi kierują ruchem w szkole,

• w czasie przerw nauczyciele i pracownicy obsługi wietrzą sale lekcyjne, przy sprzyjającej pogodzie okna są otwarte w czasie lekcji,

• uczniów obowiązuje zakaz wychodzenia poza teren szkoły podczas przerw i lekcji,

• lekcje wychowania fizycznego odbywają się na terenie sali sportowej lub obiektu lekkoatletycznego, jednak prowadzone są w taki sposób, aby unikać niepotrzebnego kontaktu bezpośredniego między uczniami, ograniczone zostają ćwiczenia i gry kontaktowe,

• nie wolno wprowadzać na teren szkoły osób trzecich,

• obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk i dezynfekcja (po przyjściu do szkoły, po skorzystaniu z toalety), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust,

• przed każdą lekcją uczeń obowiązkowo dezynfekuje ręce dostępnym w sali lub przed nią środkiem dezynfekcyjnym,

• uczniowie korzystają z szatni przy zachowaniu ogólnych zasad higieny,

• przybory do ćwiczeń fizycznych (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć są regularnie czyszczone i odkażane,

• szatnie, w których przebierają się uczniowie przed i po lekcjach wychowania fizycznego są regularnie sprzątane, wietrzone i dezynfekowane,

• uczniowie mają obowiązek częstego mycia rąk i/lub ich dezynfekcji, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety,  

• w szkole prowadzony jest  monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych - poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników,  

• w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywieszone są plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk - instrukcje dezynfekcji, 

• maski i rękawice  jednorazowe wyrzucane są do wyznaczonego pojemnika ustawionego na parterze budynku,

 • w przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły stosuje się zalecenia państwowego powiatowego inspektora sanitarnego,

• w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kępnie , aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę  tel. 693 023 240 lub (62) 78 23 238.

do góry