• język migowy
  • BIP

Działania

Nawiązanie kontaktu

Liceum Ogólnokształcące Nr I im. mjra Henryka Sucharskiego w Kępnie jest szkołą partnerską Gimnazjum Ulricianum w Aurich. W trakcie wizyty delegacji naszej szkoły na uroczystości 350-lecia Gimnazjum Ulricianum, dyrektor tej szkoły zaproponował naszej szkole uczestnictwo w programie Comenius. Propozycja została przyjęta. Pierwsza wizyta przygotowawcza odbyła się w Aurich w 1996 roku. Wybrany został temat: Nasza szkoła, nasze miasto, nasz region. Wyboru takiego dokonaliśmy, aby młodzież pracująca w programie mogła poznać kraj, region szkoły partnerskiej.

Erasmus+ Edukacja szkolna to sektor realizujący akcje 1 i 2 programu Erasmus+ w odniesieniu do przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Kontynuuje tradycje programu Comenius, działającego w latach 2007-2013. Erasmus+ Edukacja szkolna promuje również udział w działaniach scentralizowanych programu Erasmus+ (akcja 3), zarządzanych przez Agencję ds. Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) w Brukseli.

Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk

Partnerstwa strategiczne

Projekty realizowane w ramach akcji 2. „Partnerstwa strategiczne” to w dużej mierze kontynuacja „Partnerskich projektów szkół”, znanych z programu Comenius. Polegają na międzynarodowej współpracy placówek edukacyjnych, władz oświatowych i innych instytucji zajmujących się edukacją szkolną.

Celem działań powinno być wprowadzenie długofalowych zmian, innowacji i dobrych praktyk wszędzie tam, gdzie jest to niezbędne do zapewnienia wysokiej jakości kształcenia.

W szczególności chodzi o zwiększanie osiągnięć młodych ludzi, szczególnie tych zagrożonych wczesnym opuszczeniem szkoły lub z niskim poziomem umiejętności podstawowych, a także o podnoszenie jakości wczesnej edukacji i opieki oraz rozwijanie i wzmacnianie kompetencji zawodowych nauczycieli.

Wspierane działania

W ramach akcji 2. w sektorze edukacji szkolnej dofinansowanie otrzymują dwu- lub trzyletnie projekty partnerstw, obejmujących przedszkola, szkoły publiczne i niepubliczne oraz władze oświatowe i inne instytucje działające w obszarze edukacji z krajów uprawnionych do udziału w programie Erasmus+.

W ramach akcji można realizować trzy typy partnerstw:

  • partnerstwa strategiczne – współpraca szkół. Mogą w nich uczestniczyć co najmniej dwie szkoły z dwóch różnych krajów. Dzięki dofinansowaniu ich uczniowie mogą wyjeżdżać na dłuższe okresy do szkół partnerskich;
  • partnerstwa strategiczne – konsorcja. W ich skład muszą wchodzić konsorcja z co najmniej dwóch krajów, obejmujące trzy typy instytucji: władze oświatowe, szkołę i inną instytucję działającą w obszarze edukacji, adekwatną do tematyki projektu (dawniej: Projekty Partnerskie Regio);
  • partnerstwa strategiczne instytucji działających w obszarze edukacji. Polegają na współpracy co najmniej trzech dowolnych instytucji zajmujących się edukacją z trzech różnych krajów;
  • partnerstwa międzysektorowe. Polegają na współpracy co najmniej trzech dowolnych instytucji zajmujących się edukacją z trzech różnych krajów.

Zasady aplikowania

Wniosek o dofinansowanie mogą złożyć placówki publiczne i niepubliczne: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne i artystyczne z krajów uczestniczących w programie Erasmus+, a więc z krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz Norwegii, Liechtensteinu, Islandii, Szwajcarii, Turcji i Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii (FYROM).

Rozpoczęcie projektu

W tworzenie planów projektu Erasmus+ zaangażowani zawsze są koordynatorzy projektu i, w zależności od tematyki, wybrani nauczyciele. Dyrektor szkoły jest na bieżąco informowany o pracy programu. Przedmioty ujęte w planie: język angielski, język niemiecki, geografia, wiedza o społeczeństwie, historia. Językami projektu są: angielski i niemiecki. Koordynator organizuje grupę chętnych do pracy w projekcie, ustala zakres działań i sposoby ich realizacji, koordynuje kontakt między szkołami. Przestrzega terminów realizacji. Nauczyciele współpracujący konsultują prowadzone działania.

Działania

Program Erasmus+ opiera się na dwóch rodzajach spotkań:

  1. Spotkania koordynatorów projektu (z reguły w pierwszym miesiącu rozpoczęcia nowego programu) w celu uzgodnienia zakresu tematyki i działalności
  2. Spotkania – konferencje młodzieżowe na zakończenie rocznych działań – prezentacja wyników. W spotkaniach międzynarodowych biorą udział grupy młodzieży wybrane w sposób rzetelny (są nimi najaktywniejsi członkowie grup lub inni, wybrani na drodze losowania).

Celem spotkań międzynarodowych jest integracja, wymiana doświadczeń z całorocznej pracy oraz prezentacja wyników.

O pracach w projekcie każdorazowo informowane są: prasa i telewizja.
Przy okazji przygotowań do projektu młodzież ma możliwość poszerzania swoich horyzontów, poznania historii i problemów własnego regionu.

Zarządzanie projektem

Zadania związane z zarządzaniem projektem wykonuje koordynator projektu. Zadaniem koordynatora jest także szukanie sponsorów i innych źródeł finansowania projektów.

Komunikacja

Grupy partnerskie komunikują się za pomocą platformy „eTwinning”, telefonicznie oraz poprzez pocztę elektroniczną.

Ocena projektu

Ocena projektu należy do młodzieży pracującej w grupach projektowych, zapraszanych każdorazowo na prezentację wyników gości i koordynatorów. Cele wyznaczone w założeniach projektu są osiągane.

Rezultaty

  1. W ramach projektu zostają wypracowane liczne materiały oraz narzędzia dydaktyczne, które służą pomocą przy każdym kolejnym programie.
  2. Udział w projekcie motywuje wielu uczniów do nauki języków obcych.
  3. Dzięki uczestnictwu młodzieży w programie Erasmus+ może ona poszerzyć swoją wiedzę na temat krajów Unii, co jest tak ważne wobec wejścia Polski do Wspólnoty Europejskiej.

Rozpowszechnianie rezultatów

W ramach projektu każdorazowo wydawane są broszury oraz informatory, w których zamieszczony zostaje opis prac oraz projektów, wykonanych przez poszczególne grupy. W trakcie trwania prac pomocne są komputery oraz inne zdobycze techniki. Dodatkowo utworzona zostaje strona internetowa, na której zamieszczane są najważniejsze informacje o projekcie.

do góry